CGRP 03.09.2019

יעילות מוקדמת בטיפול עם ארונומאב במטופלים עם מיגרנה אפיזודית וכרונית

ארונומאב הראתה יעילות מוקדמת בהשוואה לאינבו, כבר במהלך השבוע הראשון לטיפול במיגרנה כרונית ובמיגרנה אפיזודית

מיגרנה (אילוסטרציה)
מיגרנה (אילוסטרציה)

שני מחקרים גדולים שעסקו במיגרנה אפיזודית (Episodic migraine – EM) ומיגרנה כרונית (Chronic migraine – CM) מצאו כי טיפול עם ארונומאב תת-עורית הוריד את שיעור ימי המיגרנה החודשיים והגביר את הסיכוי להשגת הפחתה של  ≥50% בכל התוצאים החודשיים שנבדקו. יעילות מוקדמת של התרופות למניעת המיגרנה הינה מאפיין חשוב למטופלים, ותגובה מאוחרת יכולה להתבטא בירידה בהיענות לטיפול. מטרת ניתוח רטרוספקטיבי זה, הייתה להעריך את היעילות ב-4 השבועות הראשונים לאחר תחילת מתן ארונומאב 70 מ"ג תת עורי, ארונומאב 140 מ"ג תת עורי, ואינבו.

כיום לא קיימת שיטה מקובלת למדידת תחילת השפעת תרופות למיגרנה. במחקר זה, החוקרים השתמשו בגישה מקיפה עם מידע משני מחקרים כדי להעריך שינויים מנקודת הבסיס בשיעור המיגרנות השבועי (weekly migraine days – WMD). הפחתה של ≥50% ב-WMD, וכמות המטופלים שחוו מיגרנות נמדדו על בסיס יומיומי.

החוקרים מצאו שבשני המחקרים הייתה עדות לתחילת יעילות של ארונומאב לעומת אינבו במהלך השבוע הראשון לטיפול, שבמקרים מסוימים הגיע למובהקות נומינלית. ב-EM, השינויים ב-WMD היו (Least square mean י[LSM]י[95% CI]): אינבו, -0,1 (-0.3, 0.0); ארונומאב 70 מ"ג -0.3 (-0.5, -0.2),
p = 0.130, ארונומאב 140 מ"ג, -0.6 (-0.7, -0.4), p<0.001. עבור CM השינויים היו: אינבו − 0.5 (− 0.8, − 0.3), ארונומאב 70 מ"ג − 0.9 (− 1.2, − 0.7),
p = 0.047, ארונומאב 140 מ"ג − 0.8 (− 1.1, − 0.5), p = 0.18.

הפחתה של ≥50% ב-WMD נצפתה כבר בשבוע 1 עם יחסי הסיכויים המתוקננים הבאים עבור ארונומואב לעומת אינבו ב-EM (רווח בר-סמך 95%):  ארונומאב 70 מ"ג 1.3 (1.0, 1.9), p = 0.097; ארונומאב 140 מ"ג 2.0 (1.4, 2.7),
p < 0.001. תוצאה דומה נצפתה גם עבור CM: ארונומאב 70 מ"ג 1.8 (1.1, 2.8), p = 0.011; ארונומאב 140 מ"ג 1.9 (1.2, 2.9), p = 0.009.

ממוצעים נעים של 7 ימים, הראו כי כל אחת מזרועות הטיפול נבדלה מהאינבו כבר בשבוע 1  עם יחסי הסיכויים הבאים ב-EM (רווח בר-סמך 95%): יום 3 עבור ארונומאב 140 מ"ג 0.7 (0.5, 1.0), p = 0.031, יום 7 עבור ארונומאב 70 מ"ג 0.6 (0.4, 0.8), p = 0.002 ; ב-CM: יום 6 עבור ארונומאב 70 מ"ג 0.6 (0.4, 0.9), p = 0.022, ויום 7 עבור ארונומאב 140 מ"ג 0.7 (0.4, 1.0), p = 0.038.

לסיכום, ארונומאב הראה תחילת יעילות מוקדמת בהשוואה לאינבו, כבר במהלך השבוע הראשון לטיפול הן במיגרנה כרונית והן במיגרנה אפיזודית.

מקור: 

Early onset of efficacy with erenumab in patients with episodic and chronic migraine Schwedt T. et al. (2018) The Journal of Headache and Pain 19, 92

נושאים קשורים:  CGRP,  מיגרנה כרונית,  מיגרנה אפיזודית,  ארונומאב,  מיגרנה,  מניעה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות